پایان نامه ارشد

دانلود پایان‌نامه ارشد c (2288)

جداول توصیفی پژوهش…………………………………………………………………………………………… جدول 4-1 ………………………………………………………………………………………………………….جدول 4-2 ………………………………………………………………………………………………………….جدول 4-3 ………………………………………………………………………………………………………….جدول 4-4 …………………………………………………………………………………………………………..جداول استنباطی پژوهش ………………………………………………………………………………………….جدول 4-5 ………………………………………………………………………………………………………….جدول 4-6 …………………………………………………………………………………………………………..جدول 4-7 …………………………………………………………………………………………………………..جدول 4-8 …………………………………………………………………………………………………………..جدول 4-9 ……………………………………………………………………………………………………………جدول 4-10 ………………………………………………………………………………………………………….جدول 4- 11 ……………………………………………………………………………………………………….. فصل یکم مقدمه1-1 بیان مسئله Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

پایان‌نامه ارشد رایگان c (2289)

اوئنز و همکاران (1995) بین کمال‎گرایی مثبت و منفی21 تمایز قائل شدند (پناهی، 1383). کمال‎گراهای مثبت و منفی هر دو معیارهای متعالی برای عملکرد خود دارند، اما کمال‎گرایان مثبت انعطاف‎پذیرترند و از تلاش‎های خود برای Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

تحقیق c (2282)

کمالگرایی: در پژوهش حاضر برای سنجش کمال گرایی از مقیاس چند بعدی کمال گرایی فراست28 (1990) استفاده می شود.اهمالکاری: منظور از اهمال کاری نمرهای است که فرد در مقیاس اهمال کاری سولومون و راث بلوم Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منبع پایان‌نامه ارشد c (2283)

2-2-1-1- هوش………………………………………………………………………………………………………………………….17 2-2-1-2- معنویت……………………………………………………………………………………………………………………….18 2-2-1-3- چهارچوب نظری هوشمعنوی…………………………………………………………………………………………20 2-2-1-4- تعاریف هوش معنوی……………………………………………………………………………………………………..21 2-2-1-5- اندازه​گیری هوش معنوی ……………………………………………………………………………………………….25 2-2-1-6-کابردهای هوش معنوی…………………………………………………………………………………………………..27 2-2-1-7- ابعاد و مؤلفه​ها هوش معنوی……………………………………………………………………………………………28 2-2-1-8- مدل​های هوش معنوی…………………………………………………………………………………………………….31 2-2-1-8-1- مدل زهر و مارشال…………………………………………………………………………………………………..31 Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منابع پایان‌نامه ارشد c (2284)

مکتب سیستمهای اجتماعی نگرش سیستمی، که تقریباً از دهه ۱۹۶۰در مدیریت مرسوم شد. طرفداران این نظریه معتقدند نگرش سیستمی بهترین طریق برای وحدت بخشیدن به مفاهیم و نظریه‌های مدیریت و دستیابی به نظریه‌ای جامع است Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

مقاله c (2285)

2-8- خصوصیات فضای شهری392-8-1- ایمنی392-8-2- سرزندگی402-8-3- خودمانی بودن فضا402-8-4- خوانایی402-8-5- دعوت کنندگی فضا412-9- بررسی مؤلفه‏های تأثیرگذار بر کیفیات فضایی پیاده‏راها432-9-1- پیاده‏راه، فضای عمومی شهری432-9-2- نیازهای اصلی پیاده‏ها432-9-2- معیارهای خیابان ممتاز در فضاهای شهری و مولفه‏های Read more…

By 92, ago